Image

När du som 10.000-tals andra väljer Vitalplus MSC certifierade Omega-3 så gör du inte bara något för din hälsa utan bidrar också till ett levande hav. Därför valde vi att ta fram vår unika MSC certifierade Omega-3 fiskolja.

Världsnaturfonden WWF stödjer MSC certifieringen som det bästa tänkbara miljövalet för konsumenter. Genom att välja certifierade fiskar och skaldjur bidrar du till att stoppa utarmningen av haven och minska utsläppen från odlingar.

Med Vitalplus säkerställer du ett regelbundet intag genom en återkommande leverans hem i brevlådan, det är både billigt, enkelt och smidigt.

MSC:s standarder

Tillsammans gör MSC:s två standarder att det enbart är fisk och skaldjur från certifierat hållbara yrkesfisken som bär det blå MSC-märket.

MSC sätter två standarder: en miljöstandard för ett hållbart fiske och en spårbarhetsstandard. De två standarderna definierar de krav som yrkesfisken måste uppnå för att certifieras som hållbara och som företag måste klara för att få sälja MSC-märkta produkter.

MSC:s standarder och certifieringskrav uppfyller bästa praxis för certifiering och miljömärkning. Standarderna utvecklas genom samråd med fiskenäringen, forskare,miljöorganisationer och experter

MSC:s miljöstandard för ett välskött och uthålligt fiske

Genom att låta sig granskas mot MSC:s miljöstandard kan yrkesfisken få erkännande för sina goda förvaltningsmetoder. Standarden tittar på att fiskbestånden är livskraftiga, att den marina miljön värnas och att yrkesfisket har en god förvaltning. Standarden är öppen att granskas emot för alla yrkesfisken som vill och granskningen görs av en oberoende tredje part - ett certifieringsorgan.

MSC:s spårbarhetsstandard

Alla företag som hanterar och säljer MSC-märkta produkter måste genomgå en omfattande spårbarhetsrevision där de granskas mot MSC:s spårbarhetsstandard. På så vis kan inköpare och konsumenter veta att MSC:s miljömärke endast sitter på fisk och skaldjur från MSC-certifierade yrkesfisken. Granskningen görs av en oberoende tredje part - ett certifieringsorgan.

Tredjepartscertifiering

Certifieringar enligt MSC:s standarder utförs av ett oberoende, ackrediterat certifieringsorgan. Detta säkerställer att certifierings- och miljömärkningsprogrammet förblir opartiskt, trovärdigt och att det uppfyller bästa praxis.

MSC:s miljöstandard för ett välskött och uthålligt fiske

MSC:s miljöstandard för ett välskött och uthålligt fiske är utformad för att kunna bedöma om ett MSC certified Vitlplus yrkesfiske bedrivs på ett hållbart sätt. Den har utvecklats i samråd med forskare, miljöorganisationer och fiskeindustrin och den uppfyller bästa praxis för certifiering och miljömärkning. Det är bara fisk och skaldjur från MSC-certifierade fisken som får bära MSC:s blå miljömärke.

Att certifiera sitt fiske mot MSC:s miljöstandard är helt frivilligt, det är en öppen process för alla yrkesfisken som fångar vildfångade fiskar och skaldjur. Granskningen görs av en oberoende tredje part. Att låta sitt fiske bli granskat mot MSC:s miljöstandard är alltså ett sätt att få en bekräftelse på att fisket bedrivs hållbart.

Vad är det som granskas?

MSC:s miljöstandard innehåller tre huvudsakliga principer som alla fisken måste uppfylla för att bli certifierade:

Princip 1:       Livskraftiga fiskbestånd
Fisket måste ligga på en nivå där det kan fortsätta i all framtid – utan att fisk- och skaldjursresurserna överexploateras

Princip 2:       Minimera påverkan på miljön
Fisket måste bedrivas på ett sätt som värnar om strukturen, produktiviteten, funktionen och mångfalden hos ekosystemet.

Princip 3:       Effektiv förvaltning
Fisket måste följa alla relevanta lagar och ha ett förvaltningssystem som är flexibelt för att kunna svara på förändrade omständigheter.

För att kunna avgöra om varje princip är uppfylld består MSC:s miljöstandard av 28 mer definierade kriterier. En oberoende tredje part, ett certifieringsorgan, använder dessa för att bedöma om yrkesfisket når upp till kraven.

Hur granskas ett fiske enligt MSC:s miljöstandard?

För att bli kunna bli certifierade måste fiskeklienten utse ett ackrediterat certifieringsorgan som granskar fisket mot MSC:s standard.

Processen omfattar en förhandsgranskning av fisket, en fullständig granskning och om fisket når upp till standardens krav får det årliga granskningar för att se att det fortsätter att överensstämma med MSC:s certifieringskrav.

MSC:s spårbarhetsstandard

Alla företag som hanterar och säljer MSC-märkta produkter måste uppfylla kraven i MSC:s spårbarhetsstandard. Det innebär att det finns system för att spåra, kontrollera och hantera produkter från MSC-certifierade yrkesfisken så att de inte sammanblandas med andra fisk och skaldjur. Konsumenter och inköpare av fisk och skaldjur kan på så vis vara säkra på att produkter med MSC-märket går att spåra tillbaka till ett fiske som uppfyller kraven i MSC:s miljöstandard för ett välskött och uthålligt fiske.

Vad är det som granskas?

Det finns fem huvudsakliga principer som företag måste uppnå för att bli certifierade och få sälja MSC-märkt fisk:

Princip 1:       Köper från en certifierad leverantör

Princip 2:       Certifierade produkter kan identifieras

Princip 3:       Certifierade produkter sammanblandas ej med andra

Princip 4:       Spårbarhet och volymer registreras

Princip 5:       Företaget har ett ledningssystem

När fisk och skaldjur säljs med MSC-märket måste alla företag i leverantörskedjan – från yrkesfiske till slutligt försäljning till konsument – vara certifierade mot MSC:s spårbarhetsstandard. Företag som vill bli spårbarhetscertifierade måste genomgå en revision för att visa att de har fullgoda system som säkrar att det bara är produkter från certifierade fisken som bär MSC:s miljömärke. De måste exempelvis visa att de förvarar certifierade fisk- och skaldjursprodukter åtskilda från produkter som inte är certifierade och att de kan spåra samtliga fisk- och skaldjursleveranser till en spårbarhetscertifierad leverantör.

Hur granskas företag enligt MSC:s spårbarhetsstandard?

Ett företag som vill spårbarhetscertifiera sig måste först välja ett oberoende ackrediterat certifieringsorgan, en så kallad tredje part, som kan utföra granskningen enligt MSC:s spårbarhetsstandard. 

Tredjepartscertifiering

Det är bara fisken och företag som uppfyller MSC:s standarder för ett hållbart fiske respektive spårbarhet som kan certifieras enligt MSC-programmet.

Certifieringen är en oberoende tredjepartscertifiering vilket garanterar att processen är opartisk. Certifikaten utfärdas således inte av MSC utan av särskilda certifieringsorgan (vilka ibland kallas certifierare eller revisorer) som är ackrediterade att granska fisken och företag enligt MSC:s standarder.

För att MSC ska stå helt utanför certifieringsprocessen ansvarar en tredje part för ackreditering av certifieringsorgan –  Accreditation Services International GmbH (ASI).

Garanti för opartiskhet

Tredjepartsprogram är den bästa garantin för att certifieringsprocessen leder till ett opartiskt resultat.

  • Enpartsprogram: Organisationen, produkten eller tjänsten uppfyller den standard parten själv har ställt upp.
  • Tvåpartsprogram: Uppfyller en standard som har ställts upp av branschorganisationer eller andra i samma bransch.
  • Tredjepartsprogram (”certifiering”): En oberoende granskning visar att organisationen, produkten eller tjänsten uppfyller en standard som opartiska experter har ställt upp (ofta i sambråd med intressenter). Ett certifikat utfärdas för att visa att standarden har uppfyllts.
Riktlinjer för standarder 

Eftersom vårt program för certifiering och miljömärkning är ett tredjepartsprogram kan vi vara förvissade om att det är grundligt, trovärdigt och uppfyller ISEAL och FAO:s riktlinjer för utfärdande av standarder.